Agenda ALV 15 april en Notulen ALV 2023

Op maandag 15 april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, om 19:30 uur in de kantine van Sportpark Rooswijk. Wil je weten wat er vorig jaar is besproken? Lees de notulen van de ALV van 17 april 2023 hier.

Dit is de agenda:
1: Opening
2: Notulen vorige vergadering (te vinden op de website)
3: Ingekomen stukken en mededelingen
4: Mededelingen bestuur

  • Aftreedbaar en niet herkiesbaar: Salissa vd Oever
  • Kennisgeving aftreden René Schelvis per seizoen 25-26
  • Kennisgeving aftreden Karin Fernee per seizoen 25-26
  • Het bestuur stelt voor om Kim Eissing toe te laten treden als secretaris
  • Statuten
  • Kantine Kinheimhal
  • Vacatures diverse commissies

5: Financieel verslag
6: Kascommissie
7: Verslag TC
8: Rondvraag
9: Sluiting

Ingekomen stukken en mededelingen kunnen nog uitgebreid worden, mocht een van jullie iets willen toevoegen dan dit graag doen via secretaris@hcv90.nl